Výhody riešenia pre zákazníkov

Unikátne vlastnosti technológie čistenia odpadových vôd od Epirio

Možnosti umiestnenia

Naše čistiarne odpadových vôd sú bezzápachové. To znamená, že môžu byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti obydlí a tým znížiť náklady na budovanie zbytočne dlhých kanálov.

Minimálne až žiadne použitie chémie

Naše čistiarne sú postavené výlučne na biologických princípoch bez potreby chemického ošetrenia. V našich čistiarňach sú chemikálie použité iba v špecifických prípadoch (napríklad pri eutrofických vodách). Dokonca aj v týchto prípadoch používame výlučne prírodne odbúrateľné soli, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.  V prípade použitia vločkovacích a koagulačných činidiel vie naša technológia a jej inteligentný monitoring a riadenie spotrebovať iba 5% činidiel v porovnaní s klasickými aj keď modernými konkurenčnými čistiarňami odpadových vôd.

Voda

Výstupná voda z našich čistiarní je omnoho čistejšia ako voda v riekach a jazerách obývaných regiónov. V prípade použitia dodatočného ošetrenia môže byť dokonca použitá ako pitná voda.

Kal

Kal je už počas procesu čistenia biologicky ošetrený. Už počas čistiaceho procesu sa mení zo škodlivého toxického odpadu na bezpečné poľnohospodárske hnojivo, ktoré môže byť okamžite umiestnené do pôdy. Pozostávajúc zo 70% z minerálov a 30% z mŕtvej organickej hmoty poskytuje ideálne zloženie hnojiva pre zeleň, stromy a poľnohospodárske plodiny.

Riadenie

Celý systém je vzdialene monitorovaný a riadený. Všetky optimalizácie čistiaceho procesu sú plne automatizované a priebežne vylepšované na základe obrovskej centrálnej databázy znalostí riadenia aj z iných čistiarní. Inteligentné komponenty riadenia a monitoringu využívajú najnovšie priemyselné procesory pre internú aj externú komunikáciu.

Údržba

Nakoľko je technológia a kritické parametre neustále vzdialene monitorovaná a riadená, identifikovanie problémov a potrebná prevencia nevyžaduje neustálu prítomnosť obsluhy. Obsluha je informovaná v prípade potreby výjazdu.

 • Stredné samostatne stojace čistiarne potrebujú pravidelnú údržbu iba raz ročne.
 • Stavané čistiarne typicky potrebujú obsluhu na fyzickú obhliadku v rozsahu 20 minút denne, alebo menej podľa rozsahu.

Úspory

Používaná technológia je inovatívna v mnohých aspektoch čistenia odpadových vôd a tak prináša významné úspory ako v investičnej, tak aj prevádzkovej oblasti.

Úspory v oblasti investícií

Až 80% úspora na pozemky a stavebnú časť, nakoľko technológia vyžaduje omnoho menšie plochy.

Možnosť stavať menšie a bezzápachové čistiarne - odpadá potreba budovania dlhých kanalizácií a prečerpávacích staníc

V prípade vybraného designu nulové náklady na odvoz zeminy z výstavby

Nulové náklady na výstavbu primárnej sedimentácie a miešania nakoľko tieto komponenty nie sú v našom prípade potrebné

Úspory na prevádzkových nákladoch

Nulové náklady na prepravu odpadovej vody, nakoľko bezzápachová čistiareň môže byť postavená v blízkosti obydlí.

90% kalu je spracovaného počas čistiaceho procesu. To znamená 90% úsporu na pravidelnom odvoze kalu a tiež nie je potrebné kal následne ošetrovať.

Nie je potrebné nakupovať baktérie alebo iné materiály pre zachovanie dlhodobej funkčnosti a kvality parametrov čistenia.

Vyše 95% úspora na použitých vločkovacích a koagulačných činidlách.

80% úspora na mzdových nákladoch na obsluhu čistiarne.

50% zníženie nákladov na elektrickú energiu v porovnaní s klasickými biologickými čistiarňami odpadových vôd

Kvalita

Konštrukcia a design

Naše výsledky ovplyvňujú životné prostredie a ľudské životy. Preto cítime záväzok kontrolovať a riadiť každú oblasť ktorej sa dotýkame.

Nami používaný design eliminuje všetky komponenty, ktoré bývajú najčastejšími zdrojmi porúch pri klasických čistiarňach odpadových vôd. U ostatných častí vyberáme iba tie najkvalitnejšie komponenty aby sme zaručili čo najdlhšiu životnosť.

Náš monitoring detekuje možné problémy ešte skôr, ako by mali šancu ovplyvniť kvalitu vody na výstupe. Vo väčšine prípadov ak systém zistí problém na jednom zariadení, vie ho nahradiť záložným zariadením až do momentu príchodu obsluhy, čo môže byť aj niekoľko dní.

Voda

Pokiaľ naši konkurenti monitorujú kvalitu vody mesačne, alebo raz za dva týždne, my sme schopní monitorovať kvalitu procesu čistenia vody na 30 minútovej báze. Historické dáta sú ukladané a kedykoľvek k dispozícii pre analýzu a vylepšenie procesov riadenia. Takto máme proces stále pod kontrolou a vieme si byť istí, že kvalita výstupnej vody je vždy v poriadku.

Účinnosť čistenia

Nasledujúce hodnoty sú typickými parametrami čistenia v našich čistiarňach. V prípade recyklácie vody, vypúšťania vody v citlivých oblastiach, alebo v prípade špeciálnych požiadaviek je design urobený na dodržanie najprísnejších požiadaviek.

Typické parametre bez dodatočnej filtrácie

BOD5 95.0 %
TSS 92.0 %
N-NH4 96.0 %
Ntot 62.4 %
Ptot 50.0 % (without flocculation agent)
Faecal coliforms: 99.9 %

Parametre s dodatočnou filtráciou

COD 95.0 %
BOD5 98.48 %
TSS 98.69 %
Escherichia Coli 99.99 %
Coliform bacteria 99.99 %
Intestinal enterococci 99.99 %

Citlivé oblasti

Pre eutrofické vody zvyšujeme absorpciu dusíka a fosforu za použitia zrážacích činidiel:

Ptot < 2 mg/l (< 100 0000 PE)
< 1 mg/l (> 100 000 PE)
Ntot < 15 mg/l (< 100 0000 PE)
< 10 mg/l (> 100 000 PE)

Spotreba

V prípade čistenia odpadových vôd z urbanistických kanalizácií s priemerným znečistením dosahuje použitá technológia spotrebu energie do:

 • 0.5 kW / m3 alebo 0.075 kW / population equivalent na deň

Použitie

Priemysel

Nami používaná technológia poskytuje vysoko efektívne biologické čistenie. Môže byť použitá všade, kde je prevládajúce biologické znečistenie. Typickými priemyselnými oblasťami použitia sú:

 • Čistenie odpadových vôd z ľudských obydlí
 • Poľnohospodárstvo
 • Živočísny chov
 • Potravinársky priemysel
 • Vinárstva, pivovary, pálenice
 • Mliekarne
 • Znižovanie kontaminácie jazier a riek
 • Špecifické časti priemyslu produkujúce organický odpad ako napríklad:
  • Textilný priemysel
  • Spracovanie kože a podobne.

Zákazníci

Našimi typickými zákazníkmi sú:

 • Vodárenské spoločnosti
 • Developeri / stavebné firmy
 • Samosprávy
 • Rezidenčné oblasti
 • Bytovky
 • Hotely v odľahlejších končinách
 • Tábory
 • Golfové rezorty
 • Výrobné závody

Naše stredné samostatne stojace čistiarne môžu byť nasadené vo veľmi krátkom čase. Do dvoch týždňov od spustenia dosahujú plnú kvalitu. Môžu byť použité pre špecifické potreby ako napríklad pre utečenecké tábory, dočasné riešenie kritických stavov. Vedia pokryť potrebu čistenia vody od 50 až do 1000 osôb, prípadne viac. Pri väčších inštaláciách už odporúčame vybudovať betónovú stabilnú stavbu.

Nevhodné oblasti použitia

Nasledujúce oblasti nie sme schopní pomocou nami používanej technológie čistiť:

 • Voda s vysokou úrovňou rádioaktivity
 • Odpadové vody znečistené ropou a ropnými produktami
 • Pertochemický priemysel
 • Ťažobný priemysel
 • Farmaceutický priemysel